logotypy-02

Harmonogram

Projekt przewiduje wsparcie dla uczestniczek w formie subsydiowanego zatrudnienia.

Udzielenie wsparcia w postaci zatrudnienia subsydiowanego jest poprzedzone ukończeniem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego a następnie przystąpienie do Praktyk zawodowych.

Po pozytywnym zakończeniu praktyk zawodowych uczestniczce zostanie zagwarantowane zatrudnienie na okres 12 m-cy.

Pracodawca zamierzający utworzyć miejsce pracy może skorzystać z zatrudnienia subsydiowanego w zależności od wybranej pomocy dofinansowania:
a. Okres 6 m-cy, przy dofinansowaniu w ramach pomocy de minimis 100%,
b. Okres 12 m-cy, przy dofinansowaniu w ramach pomocy de minimis 0%.

Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1073).